De juiste manier om te bidden in de islam

De juiste manier om te bidden in de islam

De juiste manier om te bidden

1 – Intentie

De profeet (vrede ‘alayhi wa sallam) placht te zeggen:

Alle acties worden door de intentie, en ieder mens zal krijgen wat hij van plan was.
Opmerking: Je moet de intentie niet zeggen via de mond oorzaak is het Innovatie
Maak het in je hart

2 – Takbeer

De eerste stap naar het gebed te voeren is Takbeer .. de profeet vrede zij met hem placht te zeggen:

Allahu Akbar

Dit betekent dat:
Allah is de grootste

Opmerkingen:

1 – U moet verhogen uw handen met de takbier. Kijk naar de foto
2 – Dan moet u plaats uw rechterarm op je linkerarm en plaats deze Overy onze borst.
3 – U moet plaats de rechterarm op de achterkant van je linker handpalm, pols en onderarm
4 – Dan moet u neigt uw hoofd tijdens het gebed en repareren van je gezicht naar de grond …. zoals de Profeet vrede zij met hem te doen ….
5 – Let op: Wanneer u begint te bidden kijk niet naar de hemel, omdat het verboden is als de Profeet vrede zij met hem zei: “Mensen moeten zich onthouden van opkijkend naar de hemel in het gebed, of hun zicht zal niet terugkeren naar hen (en in een overlevering: of hun zicht zal weg worden geplukt)

3 – Opening smekingen

De profeet (vrede ‘alayhi wa sallam) gebruikt om een ​​van deze opening smeekbeden zeggen, kun je kiezen voor de makkelijkste voor u:

1-Subhana Kallah Humma wabi hamdika watabara kasmuka wata ‘ala jad-Duka wala ilaha ghayruk

Dit betekent dat:
Je bent verheerlijkt, O Allah, en geprezen, Uw naam is Gezegend, Uwe Majesteit is de Almachtige, en niemand heeft het recht om aanbeden, maar You.

2-Allah Humma ba’id baynee wa bayna khatayana kama ba’adta baynal mashriqi wal Maghribi, Allah Humma NAQ-qinee min khatayaya kama yunaq-qath thuwabul abyadu minad danasi, Allah brom maghsilnee min khatayaya bil Maee wath thalji wal Bardi

Dit betekent dat:
O Allah! Aparte me (veel) van mijn zonden zoals u hebt gescheiden (ver) van de Oost en West. O Allah! Reinig mij van mijn zonden zoals witte doek is gereinigd van vuil. O Allah! Was me van mijn zonden met water, ijs en sneeuw.

4 – Recitatie van Suratul Fatiha:

A’uzu bil-llahi minash shayta NIR-rajeem

Dit betekent dat:
Ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen de Boze, de Afgewezen

Bisimllah hir-Rahman NIR-Raheem

Dit betekent dat:
In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Schenker van Genade

Alhamdu lil-lahi rab-bil ‘Alamien

Dit betekent dat:
Lof is alleen voor Allah, de Heer

Ar-Rahma NIR-Raheem

Dit betekent dat:
De Barmhartige, de Schenker van Genade

Maliki yawmid-deen

Dit betekent dat:
Meester van de Dag des Oordeels

Iyyaka na’budu wa iyyaka nasta’een

Dit betekent dat:
U alleen aanbidden wij en u aan u alleen we bidden om hulp

Ihdinas siratal mostaqeem

Dit betekent dat:
Toon ons de rechte weg

Siratal lazeena an’amta ‘alayhim ghayril maghdubi’ alayhim Walad dal-Leen

Dit betekent dat:
De weg van degenen die u hebben gezegend .. Die nog niet desrved je boosheid, Nor afgedwaald

Ameeen

Dit betekent dat:
Oooh Allah accepteer alsjeblieft

Opmerking:

1 – De Profeet vrede zij met hem zei: “Geen gebed aanvaardbaar is zonder de recitatie van Fathiha”
2 – In Zuhr en Asr je moet Zeer rustig reciteren als Jaabir zei: Vroeger reciteren achter de imaam in Zuhr en ‘Asr: Soerah al-Faatihah en een ander soerah in de eerste twee rak’ahs, en Soerah al-fatihah in de laatste twee “3 – Als je aan het bidden bent in Jama’a dan moet u uw stem te verheffen als je zegt”. Amien ”
4 – Becarful: “?! De Profeet vrede zij met hem klaar met een gebed, waarin hij was luid reciteren (in een overlevering: het was het ochtend gebed) en zei: Was iemand van jullie reciteren met me daarnet Een man zei:” Ja, ik was, O boodschapper van Allah ‘. Hij zei:? Ik zeg, waarom ben ik twistte met “… Dit ding betekenen niet reciteren als de imam is het reciteren.

4 – Recitatie na Suratul Fatiha:

De Profeet (vrede ‘alayhi wa sallam) reciteerde een andere soerah na al-Faatihah, waardoor het lang soms, en bij andere gelegenheden waardoor het kort vanwege reizen, hoesten, ziekte of het huilen van baby’s

Laten we eens twee voorbeelden van korte soera’s je kunt bidden met de beide elk gebed tot je leert een andere soera’s

Soerat Al-Ichlaas (nummer 112)
A’uzu bil-llahi minash shayta NIR-rajeen
Dit betekent dat:
Ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen de Boze, de Afgewezen

Bisimllah hir-Rahman NIR-Raheem
Dit betekent dat:
In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Schenker van Genade

Qul Howa Allahu ahad
Dit betekent dat:
Zeg: Hij is Allah, de enige.

Allah hus-Samad
Dit betekent dat:
Allah helpt en heeft geen hulp nodig

Lam yalid wa lam yulad
Dit betekent dat:
Hij produceert geen een kind, en hij was niet geboren uit iemand

Walam yakul-Lahu kufuwan Ahad
Dit betekent dat:
Er is niemand gelijk aan hem

Soerat An-Nas (nummer 114)
Qul a’uzubi rab-bin nas
Dit betekent dat:
Zeg: Ik zoek mijn toevlucht in de Onderhouder van de Mensheid

Malikin nas
Dit betekent dat:
De eigenaar van de mensheid

Ila hin-nas
Dit betekent dat:
Lord van de Mensheid

Min shar-ril Waswa sil khan-nas

Dit betekent dat:
Tegen het kwaad van de sluipende fluisteraar

Allazi yuwaswisu fee Sudu rin-nas
Dit betekent dat:
Wie fluistert in de harten van de Mensheid

Terminal jin-nati wan-nas
Dit betekent dat:
(Of hij worden) uit de djinn of de mensheid

Opmerking:

1 – Je moet soera gelezen na de Fatiha alleen in de eerste twee rak’a in de Zuhr of Asr, maar in Fajr, Maghreb en E’sha je gewoon hoort de imam en je should’t zeggen met hem.

2 – Als u hebt geprobeerd deze twee Soera’s te onthouden, maar je niet .. dan is er een toestemming om alleen lezen Al-Fatiha .. en in-Shaa-Allah je gebed is goed

6 – Buigen (Rukoo ‘)

Na het voltooien van zijn recitatie, de profeet (vrede ‘alayhi wa sallam) zou pauzeren voor een ogenblik, toen zijn handen te trekken op de manier zoals eerder beschreven, laten we zeggen Takbeer

Allahu Akbar
Dit betekent dat:
Allah is de grootste

Opmerkingen:

1 – U moet verhogen uw handen met de takbier. Kijk naar de foto
2 – Let op: Wanneer u begint te bidden kijk niet naar de hemel, omdat het verboden is als de Profeet vrede zij met hem zei: “Mensen moeten zich onthouden van opkijkend naar de hemel in het gebed, of hun zicht zal niet terugkeren naar hen (en in een overlevering: of hun zicht zal weg worden geplukt)

Dan .. je maakt Ruku ‘en zeggen:

Subhana Rabbi Yal Azim
Dit betekent dat:
Hoe Perfect is mijn Heer, de Verhevene!

Opmerking:

Wees voorzichtig:

De Profeet zei: Voorwaar, ik heb inderdaad verboden het reciteren van de Qur’aan in Roekoe ‘of Soedjoed. In de roekoe ‘, dus, verheerlijken de Supremity van de Heer, Almachtige en Sublieme, in het, als voor de Soedjoed, zelf uit te oefenen in de smeekbede in, want het is zeer waarschijnlijk dat u beantwoord zullen worden … dus is het verboden te lezen Koran in Rukoo ‘of soedjoed

7-Straightening up van Rukoo ‘:

De profeet (vrede ‘alayhi wa sallam) zou rechtop zijn rug uit de roekoe’, zeggende:

Sami ‘Allah hu Liman Hamidah
Dit betekent dat:
Allah luistert naar degene die Hem prijst

Dan .. terwijl hij nog steeds staat hij zou zeggen:

Rab-bana wa lakal hamd

Dit betekent dat:
Onze Heer, aan u worden alle Lof

Opmerking:

Wanneer u Straightening op van Rukoo ‘: je zou doen je handen houden van wat we beschreven in het begin van de Takbier.

8-Aanbidding (De sujud):

De profeet (vrede ‘alayhi wa sallam) zou zeggen Takbier:

Allahu Akbar
Dit betekent dat:
Allah is de grootste

& Down gaan in Sajdah te zeggen:

Subhana Rabbi Yal à-la-
Dit betekent dat:
Hoe Perfect is mijn Heer, de Allerhoogste

Opmerking:

1 – Je zou moeten zeggen Subhana Rabbi yal à-la-drie keer op elke Sujud.
2 – De juiste positie van Sujud:
a) Je zou steunen jezelf op je handpalmen [en spreid ze]
b) in elkaar gezet zijn vingers
c) punt hen naar de qiblah
d) Maak je neus de grond raken ertoe leiden dat de profeet zei: Er is geen gebed voor degene wiens neus voelt niet zo veel van de grond als het voorhoofd
e) Leg je knieën en tenen stevig en punt met de voorzijde van de tenen naar de qiblah en zet uw hielen tegen elkaar en houd je voeten rechtop.
f) Dit zijn de zeven ledematen waarop hij (sallAllahu ‘alayhi wa sallam) zou werpen: de palmen, de knieën, de voeten, en het voorhoofd en neus.

9-Rising uit Sajdah:

De profeet (vrede ‘alayhi wa sallam) zou opleveren zijn hoofd van uitputting tijdens het zegt:

Allahu Akbar
Dit betekent dat:
Allah is de grootste

Dan zul je zit in een bepaalde postitie en zeggen:

Rabb ighfirlee wa irhamnee
Dit betekent dat:
O mijn Heer! Vergeef mij, en ontferm U over mij

Opmerking:

1 – De juiste positie te gaan zitten:
De Profeet vrede zij met hem zou leggen zijn linkervoet langs de grond en ga erop zitten [ontspannen].
2 – Je moet een tijdje verblijf in deze vergadering, want de profeet vrede zij zou rechtop zitten op zijn linkervoet, rechtop, totdat elk bot terug in zijn positie.

10-De tweede Sajdah:

De profeet (vrede ‘alayhi wa sallam) zou zeggen Takbier:

Allahu Akbar
Dit betekent dat:
Allah is de grootste

& Down gaan in Sajdah te zeggen:

Subhana Rabbi Yal à-la-
Dit betekent dat:
Hoe Perfect is mijn Heer, de Allerhoogste

11 – De Tweede rak’a:

De profeet (vrede ‘alayhi wa sallam) gebruikt om Faatihah waarin we je leren hoe je het moet zeggen in stap nummer 3 te zeggen

En dan doen al de stappen die de profeet vrede zij met hem deden in de eerste rak’a

Opmerking:

Wanneer u opstaan ​​uit Sujud naar de tweede rak’a je kunt opstaan ​​ondersteunt een zelf met de hand

12 – De eerste Tashahud:

De profeet (vrede ‘alayhi wa sallam) zou zitten voor Tashhud na het beëindigen van de tweede rak’ah en zeggen:

At-Tahiy-yatu lil-lahi was-salawatu wat-tay yibatu, As-Salamy ‘Alika ay-Yuhan-nabiy-yu wa Rahma tullahi wa barakatu, As salamu’ Alayna wa ‘ala’ ibadil-la-saliheen zijn, Ash hadoe al la ilaha illal Lahu, wa ash hadoe een-na mohamedan ‘abduhu wa rasuluh

Dit betekent dat:
Alle complimenten, alle fysieke gebed, en alle monetaire aanbidding zijn voor Allah. Vrede zij met u, o Profeet, en Allah’s genade en zegen. Vrede zij met ons en op alle rechtschapen dienaren van Allah. Ik getuig dat niemand het waard is aanbeden te worden behalve Allah. Ik getuig dat Mohammed (vrede zij met hem) is zijn dienaar en boodschapper is.

Opmerking:

1 – Wat is de juiste zitpositie in de eerste Tashahud? : In de Fajr is er slechts een Tashahud dus er is geen eerste of tweede Tashahud zo in de eerste Tashahud op de andere gebeden en in Al-Fajr Tashahud zou je zitten als je instelt tussen de twee sujud, maar als je kan ‘ t zitten op deze manier u kunt zitten op welke manier je kunt, maar dit is de manier waarop de profeet wordt gebruikt om te zitten.
2-Tijdens het lezen: “Ash-hadoe ………. naar: abduhu wa rasuluh” een persoon moet de wijsvinger van de rechterhand iets te verhogen en returt het eerdere positie, nadat hij klaar was zei hij.

13 – De Tweede Tashahud

De profeet (vrede ‘alayhi wa sallam) zou zitten voor het tweede Tashhud na afloop van de laatste rak’ah en zou de eerste Tashuhud die in stap 12 zeggen en dan zeggen:

Allah Humma sal-li ‘ala Muhammadin wa’ ala Aali Muhammadin, Kama sal-layta ‘ala Ibraheema wa’ ala Aali ibraheema innaka hameedum Majeed, wa barik ‘ala Muhammadin wa’ ala Aali Muhammadin, Kama barakta ‘ala Ibraheema wa’ ala Aali ibraheema innaka hameedum Majeed

Dit betekent dat:
Dat wil zeggen: O Allah, stuur Grace en Eer aan Mohammed (vrede zij met hem) en op de familie en de ware volgelingen van Mohammed (vrede zij met hem), net zoals u gestuurd Grace and Honour op Ibrahim (vrede zij met hem) en op de familie en de ware volgelingen van Ibrahiem (vrede zij met hem). Zeker, je bent prijzenswaardig, de Grote. O Allah, stuur zegeningen op Mohammed (vrede zij met hem) en op de familie en de ware volgelingen van Mohammed (vrede zij met hem), net zoals u gestuurd zegeningen over Ibrahim (vrede zij met hem) en op de familie en de ware volgelingen van Ibrahiem (vrede zij met hem). Zeker, je bent prijzenswaardig, de Grote.

Opmerking:

1 – Wat is de juiste zitpositie in de tweede Tashahud? : In de gebeden, zoals Zuhr, Asr, Maghrib en ‘Eisha, in de laatste rak’a je moet zitten in een positie genaamd “Iftirash” klik hier om te zien hoe u kunt zitten in deze positie … maar als je niet kunt zitten op deze manier kun je gaan zitten als je je comfortabel voelt …
2-Tijdens het lezen: “Ash-hadoe ………. naar: abduhu wa rasuluh” een persoon moet de wijsvinger van de rechterhand iets te verhogen en returt het eerdere positie, nadat hij klaar was zei hij.

14-Salution van de Vrede (de taslim):

Vervolgens de Profeet (salallaahoe ‘alayhi wa sallam) zou groet aan zijn recht te zeggen:

As-salamu ‘alikum wa Rahmatul lah

Dit betekent dat:
Vrede zij met u en de genade van Allah.

Vervolgens de Profeet (salallaahoe ‘alayhi wa sallam) zou groet aan zijn linkerkant te zeggen:

As-salamu ‘alikum wa Rahmatul lah

Dit betekent dat:
Vrede zij met u en de genade van Allah.

Hoe correct te maken Wudhu

De juiste manier om te bidden

 

Advertisements
This entry was posted in Dutch-. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s