Reden voor de openbaring van Satan en onze vader Adam en moeder Eva op de grond

Reden voor de openbaring van Satan en onze vader Adam en moeder Eva op de grond

Surah Al-Araf

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

En Wij hebben u (de mens) kracht in de aarde, en stelde voor u daarin levensonderhoud. Weinig dankbaar zijt gij! (10) En Wij u hebt gemaakt, dan ouderwets u, dan zei tegen de engelen: Fall gij knielen voor Adam! En zij vielen werpen, alle behalve Iblies, die niet was van degenen die uitputting. (11) Hij zei: Wat belette u, dat gij niet hebt uitgestrekt op de grond vallen als ik beval u? (Iblies) zei: Ik ben beter dan hem. Gij hebt mij van vuur, terwijl hem Gij geschapen hebt van modder. (12) Hij zei: Dan dus naar beneden! Het is niet voor u om hier trots, enzovoort gaan! Lo! gij zijt van die gedegradeerd. (13) Hij zei: Reprieve me tot de dag wanneer zij zullen worden opgewekt (uit de dood). (14) Hij zei: Lo! gij zijt van het uitstel verleend. (15) Hij zei: Nu, omdat Gij mij gezonden dwalen, voorwaar, Ik zal op de loer liggen in een hinderlaag voor hen op Uw rechte pad. (16) Dan zal ik over hen komen van vóór hen en van achter hen en van hun rechter handen en van hun linker handen, en Gij zult niet vinden de meesten van hen volkomen onafhankelijk (tot U). (17) Hij zei: Ga heen van hier, gedegradeerd, verbannen. Als voor die hen als u volgen, zeker zal ik vullen de hel met u allen. (18) en (tot man): O Adam! Dwell gij en uw vrouw in de tuin en eet vanwaar gij, doch nader deze boom niet, anders zult gij tot de onrechtvaardigen. (19) En de satan fluisterde hen dat hij zou kunnen openbaren aan hen dat wat verborgen was hen van hun schaamte, en hij zei: Uw Heer verboden je van deze boom alleen maar opdat gij zoudt worden engelen of worden van de onsterfelijken. (20) En hij zwoer tot hen (zeggende): Lo! Ik ben een oprechte raadgever ulieden. (21) Aldus heeft hij leidt hen op met bedrog. En toen zij van de boom proefden hun schande was duidelijk voor hen en zij begonnen (door stapeling) verbergen op zichzelf een deel van de bladeren van de tuin. En hun Heer riep hen, (zeggende): Heb ik u niet verbieden dat de boom en zeg je: Lo! Satan is een openlijke vijand voor u? (22) Zij zeiden: Onze Heer! Wij hebben onrecht aangedaan onszelf. Als gij vergeef ons niet en hebben geen genade met ons, zeker we zijn van de verloren! (23) Hij zei: Ga naar beneden (van hier), een van jullie een vijand tot de andere. Er zullen voor u op aarde een tijdelijke woonplaats en levensonderhoud voor een tijdje. (24) Hij zei: Gij zult daarop leven, en daar zult gij sterven, en daar zult gij voren worden gebracht. (25) O kinderen van Adam! We hebben geopenbaard u kleding van uw schande, en prachtige kleed te verbergen, maar het kleed van terughoudendheid van het kwaad, dat is het beste. Dit is van de openbaringen van Allah, opdat zij kunnen herinneren. (26) O kinderen van Adam! Laat Satan u niet verleiden als hij ervoor zorgde dat je (eerste) ouders om uit te gaan van de tuin en rukte van hen hun gewaad (van onschuld) dat hij zou kunnen manifesteren hun schande voor hen. Lo! hij ziet u, hij en zijn stam, vanwaar gij ziet hem niet. Lo! We hebben de duivelen vrienden te beschermen voor diegenen die niet geloven. (27) En als ze een schandelijke daad zeggen zij: Wij vonden dat onze vaderen doen en Allah heeft bevolen het op ons. Zeg: Allah, voorwaar, gebiedt niet ontucht. Zeg gij over Allah wat gij niet weet? (28)

ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون) 07:10 (
(07:10) Wij voorzeker opgericht u in de aarde en ingericht voor uw levensonderhoud in. Weinig geef je dank.

ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين) 07:11 (
(07:11) We zijn gestart met je creatie, dan We gaven u elke een vorm, en dan zeiden Wij tot de engelen: ‘. Buigt voor Adam “) * 10They alle bogen, doch Iblies: hij was niet een van degenen die vielen Onderwerpt.
* 10. Deze verzen moet hij gelezen in samenhang met al-Baqarah 2: 30-9. De woorden, waarin de opdracht om te knielen voor Adam wordt genoemd kan aanleiding geven tot het misverstand dat het Adam is die als zodanig het voorwerp van uitputting. Dit misverstand moet worden weggenomen door wat hier is gezegd. De tekst maakt het heel duidelijk dat de onderwerping aan Adam was in zijn hoedanigheid, als de vertegenwoordiger van de gehele mensheid en niet op persoonlijke titel.
De opeenvolgende fasen van de schepping van de mens genoemd in het heden vers (‘We zijn gestart met je creatie, dan We gaven u elk een vorm’), betekent dat God eerst de schepping van de mens gepland, bereidden het benodigde materialen voor het, en gaf die materialen een menselijke vorm. Dan, wanneer de mens had de status van een levend wezen verondersteld, God de engelen gevraagd om te knielen voor hem. De Koran zegt: En herinneren toen uw Heer tot de engelen zeide: “Ik ga de mens uit klei scheppen. Als ik hem heb gevormd (in de juiste maat) en ademde hem van Mijn geest heb dan val je naar beneden in onderwerping aan hem ‘(Sad 38: 71-2).
Vermeld is gemaakt in deze verzen, maar in een difterent manier, van dezelfde drie fasen van de schepping: de mens de schepping uit klei, die hem een ​​evenredige menselijke vorm, en brengt Adam tot stand door het inademen van in hem Gods geest. De volgende verzen hebben ook dezelfde importeren:
En het terugroepen toen uw Heer tot de engelen zeide: “Ik sta op het punt de mens te scheppen, uit droge, klinkende klei gegoten in de vorm van zwarte modder. Als ik hem heb gevormd (in de juiste maat) en ademde hem van Mijn geest, vallen jullie allemaal in onderwerping aan hem ‘(al-Hijr 15: 28-9).
Het is heel moeilijk voor een volledig te genieten van de details van de oorsprong van de schepping van de mens. We kunnen niet volledig begrijpen hoe de mens is ontstaan ​​uit de elementen uit de aarde, hoe hij kreeg een formulier en een goed geproportioneerd een op dat en hoe Gods Geest was ademde hem. Het is vrij duidelijk, echter dat de Koran-versie van de schepping van de mens sterk is in tegenspraak met de theorie, van de schepping geopperd door Darwin en zijn volgelingen in onze tijd. Darwinisme legt de mens de schepping in termen van zijn evolutie van een verscheidenheid van niet-menselijke en sub-menselijke fasen culminerend in homo sapiens. Het trekt geen duidelijke demarcatielijn dat het einde van de niet-menselijke stadium van de evolutie en het begin van de soort genaamd ‘man’ zou markeren. In tegenstelling tot dit is de koran versie van de schepping van de mens waarin de mens zijn loopbaan begint vanaf het allereerste begin als een zelfstandige soort, die in zijn hele geschiedenis geen wezenlijke relatie helemaal met een niet-menselijke soorten. Ook is de mens opgevat als te zijn geïnvesteerd door God met volle bewustzijn en verlichting vanaf het begin van zijn leven.
Dat zijn twee verschillende doctrines over het verleden van de menselijke soort. Beide doctrines geven aanleiding tot twee varianten opvattingen over de mens. Als men de darwinistische leer vast te stellen, is de mens opgevat als in wezen een soort van het dier genre. Aanvaarding van deze leer leidt de mens af te leiden van de leidende beginselen van zijn leven, met inbegrip van morele principes, van de wetten die dieren leven. Gelet op de uitgangspunten van een dergelijke doctrine, dier-achtig gedrag moet worden beschouwd als heel natuurlijk voor de mens. Het enige, verschil tussen mens en dier ligt in het feit dat de dieren te handelen zonder de hulp van de tools en instrumenten die gebruikt worden door mensen, en hun gedrag is verstoken van cultuur.
Waren de ene naar de andere leer te aanvaarden, zou de mens op te vatten als een geheel, aparte categorie. De mens is niet langer alleen gezien als een te praten of een gezellig dier. Hij wordt eerder gezien als plaatsvervanger van God op aarde. Wat onderscheidt de mens van andere dieren, volgens deze leer, is niet zijn vermogen om te spreken of zijn kuddegeest, maar de morele verantwoordelijkheid en het vertrouwen waarmee hij is geïnvesteerd. Zo is je hele perspectief met betrekking tot de mens en alles wat met hem veranderd. In plaats van op zoek naar beneden om soorten lager is dan de mens, de mens zal blijken zijn blik naar boven. Er wordt beweerd door een aantal dat, hoe waardig de koran leer zou kunnen worden vanuit een moreel en psychologisch oogpunt, darwinisme moet nog steeds de voorkeur aan de hand van zijn wezen wetenschappelijk vastgesteld. Echter, de zeer bewering dat Darwinisme is scientificaly is vastgesteld, is zelf twijfelachtig. Alleen degenen die een zeer oppervlakkige kennismaking te hebben met de moderne wetenschap kan vermaken de misvatting dat de darwinistische evolutietheorie wetenschappelijk tot stand is gebracht. Zij die beter weten volledig, bewust dat ondanks de enorme parafernalia van bewijsmateriaal in zijn steun, blijft het slechts een hypothese. De argumenten gemobiliseerde ter ondersteuning van deze theorie op zijn best in slagen tot vaststelling van het als een mogelijkheid, maar zeker niet als een onweerlegbaar feit. Vandaar dat bij de meeste wat kan hij zei is dat de evolutie van de soort is net zo goed een mogelijkheid als zijn directe schepping.

قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين) 07:12 (
(07:12) Allah zei: ‘Wat je verhinderd nederwerpen, als ik u geboden om dit te doen?’ Hij zei: ‘Ik ben beter dan hij. U hebt mij uit vuur en hem u geschapen uit klei. ‘

قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين) 07:13 (
(07:13) Allah zei: ‘Dan krijg je af van hier. Het maakt niet betaamt u om hier te zijn arrogant. Zo verdwenen zijn. U zult onder de vernederd. ” * 11
* 11. Impliciet in de koran [removed] sagharin) is het idee van tevredenheid met de eigen schande en vernedering, want Saghir is hij, die uitnodigt schande en vernedering, op zich. Nu, Satan was een slachtoffer van ijdelheid en trots, en om die reden trotseerde het bevel van God te knielen zich voor Adam. Satan was dan ook schuldig aan zichzelf toegebracht degradatie. Valse trots, ongefundeerde opvattingen van glorie, slecht onderbouwde illusies van grootheid geen enkele grootheid verlenen op hem. Ze konden alleen maar brengen hem schande en vernedering. Satan kon beschuldigen niemand, maar zich voor deze smerige einde.

قال أنظرني إلى يوم يبعثون) 07:14 (
(7:14) Satan antwoordde: “Geef mij uitstel tot de Dag waarop zij zullen worden opgewekt.”

قال إنك من المنظرين) 07:15 (
(07:15) Allah zei: ‘Je bent uitstel verleend. ”

قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم) 07:16 (
(7:16) Satan zei: ‘Daar heb je me op een dwaalspoor gebracht, ik zeker zal zitten in een hinderlaag voor hen op Uw rechte pad.

ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين) 07:17 (
(07:17) Dan zal ik op hen komen van voren en van achteren, en van hun rechterzijde en van hun linkerzijde. En U zult niet vinden de meesten van hen dankbaar. ” * 12
* 12. Dit was de uitdaging gegooid die door de satan tot God. Wat het betekende is dat Satan zou gebruik maken van de aan hem verleende uitstel tot aan de Laatste Dag, en hij zou doen om te bewijzen dat Nian niet een positie superieur is aan zijn en dit was na allemaal schonken hem door God verdienen . Daarbij zou hij bloot hoe ondankbaar, ondankbaar en ontrouw een schepsel man is.
Het respijt gevraagd door satan en die hem door God omvat niet alleen de tijd, maar ook de mogelijkheid te misleiden Mens en om zijn gelijk te bewijzen door een beroep te doen zwakheden van de mens. De Koran maakt een puntige uitspraak hierover in Banu Isra’il 17: 61-5. Deze verzen maken duidelijk dat God had verleend, Satan de gelegenheid om te proberen te misleiden Adam en zijn nakomelingen Tegelijkertijd heeft ook gemaakt heel duidelijk dat Satan niet de macht om mensen te leiden in dwaling tegen hun wil verleend. ‘Wat mijn dienaren’, zegt de Koran, “gij zult geen macht over hen” (Banu Isra’il 17: 65). Dus alles wat Satan kan doen, is misverstand veroorzaken, om mensen koesteren valse illusies, om het kwaad en dwaling aantrekkelijke lijken, en om mensen uit te nodigen tot het kwaad manieren houden tot hen de belofte van immense plezier en materiële voordelen. Hij zou geen macht hebben echter, om met geweld te trekken om de satanische manier en om te voorkomen dat ze na het Right Way. Dienovereenkomstig, de Koran maakt het heel duidelijk elders, dat op de Dag des Oordeels, dan zou Satan het adres van de mannen die hem gevolgd in de volgende woorden: ‘Ik had geen macht over u dan u te bellen, maar je luisterde naar mij: Vervolgens verwijt mij niet, maar beschuldigt uzelf ‘(Ibrahim 14: 22).
Als voor de bewering van Satan, dat God Zelf zorgde dat hij een fout hebben begaan (zie vers 16) het is een poging van de kant van Satan om de schuld die niet vierkant overschrijving op hem aan God. Satans grivance lijkt te zijn dat God verantwoordelijk was voor zijn afwijking, voor zover hij gekwetst Satan’s trots door te vragen hem te knielen voor Adam, en dat het was deze die hem aan God ongehoorzaam te zijn. Het is dus duidelijk dat Satan wilde blijven genieten van zijn ijdele arrogantie en dat hij was woedend dat zijn zwakte – arrogantie – werd gezien door en bracht het volle licht. De onderliggende domheid van de verklaring is te overduidelijk te vragen, weerlegging, en dus God nam er geen notitie van.

قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين) 07:18 (
(07:18) Allah zei: ‘Ga weg van hier – veracht en verworpen. Ik zal vul de hel met al degenen die u volgen.

ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين) 07:19 (
(07:19) 0 Adam! Leven u en uw echtgenoot in de tuin en beiden gij daarvan eet, waar je ook wil, maar nooit aanpak van de boom of je wordt van boosdoeners. ‘

فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين) 07:20 (
(07:20) Maar Satan deed een slechte suggestie om zowel van degenen, die hij zou kunnen onthullen ze hun schande, dat was gebleven voor hen verborgen. Hij zei: “Uw Heer heeft u verboden om deze boom aanpak alleen om te voorkomen dat u steeds engelen of onsterfelijken. ‘

وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين) 07:21 (
(07:21) En hij zwoer tot hen beiden: “Waarlijk, ik ben uw oprechte raadgever.”

فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين) 07:22 (
(07:22) Dus Satan gebracht over hun val door bedrog. En toen zij van de boom proefden, hun schaamte werd vislible aan hen, en beide begonnen zich te bedekken met bladeren uit de tuin. Toen hun Heer riep hen: ‘Heb ik u niet verbieden die boom, en ik wist niet waarschuw u dat Satan’ is uw verklaarde vijand ‘?

قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) 07:23 (
(07:23) Beide riep: “Onze Heer! Wij hebben onrecht aangedaan onszelf. Als u niet vergeef ons en hebben geen medelijden met ons, zullen wij zeker tot de verliezers behoren. ” * 13
* 13. Het verhaal werpt licht op de volgende belangrijke punten:
(I) Bescheidenheid en schaamte zijn inherent aan de menselijke natuur. De primaire manifestatie van dit instinct is te zien in het gevoel van schaamte dat men voelt wanneer men nodig is om de private delen van het lichaam bloot in het bijzijn van anderen. Volgens de Koran, dit verlegenheid is niet kunstmatig, noch een resultaat van de vooruitgang in de menselijke cultuur en beschaving. Noch is het iets dat verworven zoals sommige misleide denkers beweren. Integendeel, is bescheidenheid is een integraal onderdeel van de menselijke natuur vanaf het allereerste begin.
(Ii) De allereerste list die door Satan in zijn bod op een dwaalspoor leiden de mens van het rechte pad bestond uit het ondermijnen van de mens het gevoel van bescheidenheid, om hem te richten op schandelijkheid en hem seksueel afwijkend te maken. Met andere woorden, de seksuele instincten van de mens die door Satan als de meest kwetsbare aspect van de menselijke natuur. Daarom zocht hij de mens de natuurlijke instincten van bescheidenheid en verlegenheid te verzwakken. Deze duivelse list wordt nog steeds gevolgd door de discipelen van Satan in onze tijd. Voor hen, de vooruitgang is ondenkbaar zonder bloot vrouw om de blik van allen en het maken van haar strip voordat anderen in een of andere vorm.
(Iii) Dat is de menselijke natuur dat de mens nauwelijks reageert op een eenduidige uitnodiging voor het kwaad. Degenen die proberen om het kwaad propageren zijn daarom gedwongen om zich te presenteren als oprechte weldoeners van de mensheid.
(Iv) De mens is van nature, getekend naar verheven idealen, zoals het bereiken van bovenmenselijke posities en de borging van onsterfelijkheid. Satan behaalde zijn eerste overwinning in zijn bod te misleiden man met een beroep op die inherent zijn diens wens om onsterfelijkheid te bereiken. Meest effectieve wapen van satan is om te beloven de mens een meer verhoogde positie dan zijn huidige, en hem dan ingesteld op een cursus die in plaats daarvan leidt tot zijn degradatie.
(V) Hier de Koran weerlegt de redelijk populaire opvatting dat Satan eerste Eva misleid en later gebruikte haar als een instrument te misleiden Adam. (Zie Ibn Kathir’s opmerkingen over de verzen 22-3 – Vert.) De Koran versie van het verhaal is dat Satan geprobeerd te misleiden zowel Adam en Eva, en in feite beide viel ten prooi aan zijn bedrog. Op het eerste gezicht zou dit lijken van triviale betekenis. Echter, iedereen die bekend is met de impact van deze versie van de zondeval van Adam op de morele, juridische en sociale degradatie van vrouwen waarderen de betekenis van deze Koran verklaring.
(Vi) Er is nauwelijks een basis om te veronderstellen dat de verboden boom bepaalde inherente kwaliteiten die kunnen leiden tot de blootstelling van Adam en private onderdelen Eva’s zodra ze de vrucht geproefd had. In plaats van de verboden boom bezit een buitengewone kwaliteiten, het was eerder de mens ongehoorzaamheid aan God, die tot zijn val leidde van zijn oorspronkelijke staat. Aanvankelijk had Adam en Eva’s intieme delen verborgen gebleven op grond van bijzondere regelingen die door God. Zodra ze niet gehoorzaamden, werden zij beroofd van die speciale goddelijke regeling, en werden aan zichzelf overgelaten om hun naaktheid te bedekken indien zij dit wensen.
(Vii) Dit was een manier van het overbrengen om de mensheid voor alle tijden, dat als hij ongehoorzaam is God, dan zal hij vroeger of later worden blootgesteld, dat de mens Gods steun en bescherming geniet alleen zolang blijft hij gehoorzaam aan Hem. Zodra de mens overschrijdt de grenzen van zijn gehoorzaamheid, zal hij beroofd van Gods zorg en bescherming en van links naar zijn eigen zelf. Dit idee is ook opgenomen in vele tradities van de Profeet (vrede zij met hem). Volgens een traditie, de Profeet (vrede zij met hem) bad:
‘O God! Ik zoek Uw Barmhartigheid. Laat me niet om mijn eigen zorgen zelfs voor de knipoog van een oog! ” (Ahmad b. Hanbal, Musnad, vol 5, blz. 421 -. Ed.)
(Vii) Satan wilde bewijzen dat de mens niet verdiende, zelfs niet voor een ogenblik, de superieure status die hem waren verleend door God. Maar Satan niet in de eerste ronde van zijn pogingen om de mens diskrediet te brengen. Toegegeven, heeft de mens niet volledig slagen in het gehoorzamen van Gods bevel, maar veeleer, viel hij ten prooi aan de machinaties van zijn aartsvijand, satan, en afgeweken van het pad van gehoorzaamheid. Toch is het duidelijk, zelfs in de loop van deze eerste ontmoeting dat de mens een moreel superieur wezen. Dit blijkt uit een groot aantal een ding. De eerste, terwijl Satan aanspraak op superioriteit, man maakte dit verzoek niet eerder een hogere status is hem verleend door God. Ten tweede, satan ongehoorzaam aan God uit pure hoogmoed en arrogantie. Maar verre van openlijk in opstand tegen God uit zijn eigen vragen, man was ongehoorzaam onder kwade invloed van Satan. Ten derde, wanneer de mens God ongehoorzaam, deed hij dat zonder het te weten, zich niet realiserend dat hij een zonde begaan. ‘De mens werd verleid tot ongehoorzaamheid van Satan, die verscheen in de kledij van de mens weldoener. Het was Satan die hem overgehaald om te geloven dat in de vrucht van de verboden boom zijn goede, dat zijn daad hem zou leiden tot de hoogten van goedheid, niet om de diepten van het kwaad te leggen. Ten vierde, toen satan gewaarschuwd werd, in plaats van zijn fout te belijden en berouw, hij klampte zich vast nog meer keihard aan ongehoorzaamheid. Maar wanneer de mens werd verteld dat hij gezondigd had, had hij niet hun toevlucht tot voortdurende overtreding als Satan deed. Zodra de mens zijn fout realiseerde, dat hij beleed zijn schuld, terug naar het verloop van de gehoorzaamheid en zocht zijn toevlucht in Gods genade.
Dit verhaal trekt een duidelijke lijn tussen de weg van Satan en de manier waarop de mens past. Satans weg wordt gekenmerkt door rebellie tegen God, door de aanhoudende arrogant in die opstand, zelfs na te zijn gewaarschuwd, en door te proberen te misleiden het rechtvaardig tegenover de zonde en ongehoorzaamheid. In tegenstelling tot dit, de manier waarop past de mens is om het kwaad ingevingen van Satan te weerstaan ​​en om voortdurend waakzaam tegen de Satanic machinaties. Maar als ondanks al deze voorzorgsmaatregelen, een man afdwalen doet van het verloop van de gehoorzaamheid, moet hij draaien, zodra hij zijn fout beseft, tot God in berouw en wroeging en zich verbeteren.
Dat is de les die God aan de mens brengt door middel van deze anekdote. De Koran probeert om indruk te maken op de tegenstanders van de Profeet (vrede zij met hem) dat de manier, die zij volgen de weg van Satan. Om onverschillig voor Gods leiding, om satans te nemen onder de mensen en djinn als hun beschermers en in ongehoorzaamheid aanhouden ondanks herhaalde waarschuwingen, bedraagt ​​op de aanneming van een satanische houding. Het toont aan dat ze ten prooi aan de valstrikken van de aartsvijand gevallen en zijn volledig overmeesterd door hem. Deze houding zal leiden tot hun totale ongedaan te maken net zoals het geleid tot het ongedaan maken van Satan. Iedereen die heeft zelfs een jota van te begrijpen moet luisteren en na te bootsen het voorbeeld van zijn voorouders – Adam en Eva – die berouw en maakte wijzigt na hun ongehoorzaamheid.

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين) 07:24 (
(07:24) Allah zei: ‘Ga naar beneden; * 14you zijn vijanden een van de andere. Voor jou is er woont en levering op de aarde voor een tijdje. ‘
* 14. Gods bevel dat Adam en Eva ‘go down’ moet niet verkeerd worden begrepen te betekenen dat hun vertrek uit het Paradijs werd bij wijze van straf. De Koran heeft duidelijk gemaakt veel een tijd dat God Adam en Eva’s berouw geaccepteerd en hen vergeven. Dus de volgorde impliceert geen straf. Het betekent veeleer de vervulling van het doel waarvoor de mens geschapen werd. (Zie voor uitwerking naar een beter begrip van de Koran, vol 1, al-Baqarh 2:… Nn 48 en 53, p. 63-4 en 66 – Ed)

قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون) 07:25 (
(07:25) Hij vervolgde: “Gij zult er wonen, en er zal je sterft, en vanaf dan zult gij worden opgewekt tot leven. ‘

يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون) 07:26 (
(07:26) 0 Kinderen van Adam! * 15 Inderdaad Wij hebben nedergezonden om u een kledingstuk dat uw schaamte covers en biedt bescherming en versiering. Maar het mooiste van alles is het kledingstuk van vroomheid. Dat is een van de tekenen van Allah, opdat zij er lering uit trekt.
* 15. Door te verwijzen naar een belangrijk aspect van Adam en Eva verhaal, de aandacht van de mensen van Arabië van die dag werd gevestigd op de slechte invloed van Satan op hun leven. Onder invloed van Satan hadden ze begonnen te kleden alleen als een schild van bescherming tegen andere extreme van het weer en als een middel om versiering. Het voornaamste doel van de jurk aan de prive-delen van het lichaam te bedekken – had teruggetrokken op de achtergrond. Mensen hadden geen remming over de onfatsoenlijke blootstelling van de private delen van hun lichaam in het openbaar. Om in het openbaar een bad nemen absoluut naakt, bij te wonen aan de roep van de natuur op wegen, waren aan de orde van de dag. Als bekroning van dit alles, in de loop van de Bedevaart ze gebruikt om de rondgang rond de Ka’bah in schril naaktheid. Vrouwen zelfs overtroffen mannen in onbescheidenheid. Naar hun mening, de prestaties van de religieuze riten in volledige naaktheid was een daad van religieuze verdienste.
Onbescheidenheid, was echter niet een exclusief kenmerk van de bevolking van Arabië. Vele volkeren zich over aan het in het verleden, en veel landen blijven om te genieten van het ook nu. Vandaar de boodschap vervat in deze verzen is niet gericht alleen aan de mensen van Arabië. Het is eerder gericht aan alle mensen. De mensheid, die de nakomelingen van Adam, is gewaarschuwd tegen dit specifieke aspect van de satanische invloed op hun leven. Als mannen onverschilligheid te tonen aan Gods leiding en zich afkeren van de boodschap van de profeten, zij vrijwel plaats zelf aan de genade van Satan. Want het is satan die maakt hen te verlaten manier’s die consistent zijn met de ware menselijke natuur, en die leidt hen tot onbescheidenheid op dezelfde manier waarop hij dat deed met Adam en Eva. Waren de mens na te denken over deze, dan zou het weer heel duidelijk dat als hij is beroofd van de leiding van de Profeten, hij kan niet eens waarderen, laat staan ​​te voldoen, de primaire eisen van zijn ware aard.

يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون) 07:27 (
(07:27) Kinderen van Adam! Laat Satan u niet verleiden op de manier die hij bedrogen uw ouders uit het Paradijs, trekken off van hen hun kleding te onthullen aan hen hun schaamte. Hij en zijn gastheer zeker zien vanwaar je ziet ze niet. We hebben Satans de bewakers van degenen die niet geloven. * 16
* 16. Deze verzen in beeld te brengen een aantal belangrijke punten.
Ten eerste, dat de noodzaak om jezelf te dekken niet is een kunstmatige drang in de mens, maar veeleer is het een belangrijk dictaat van de menselijke natuur. In tegenstelling tot de dieren, heeft God geen man met de beschermende bekleding die Hij aan dieren. God meer begiftigd mens met de natuurlijke instincten van bescheidenheid en verlegenheid. Bovendien, de private delen van het lichaam zijn niet alleen, gerelateerd aan seks, maar ook vormen ‘Sawat’ dat wil zeggen, iets wat de blootstelling van die ervaren als beschamend. Ook heeft God geen man met een natuurlijke dekking in reactie op bescheidenheid van de mens en verlegenheid, maar heeft geïnspireerd in hem (zie vers 26) de drang om zich in te dekken. Dit om dat de mens zou kunnen zijn verstand te gebruiken om de eisen van zijn natuur te begrijpen, gebruik maken van de beschikbaar gestelde middelen door God, en bieden zelf een jurk.
Ten tweede man weet instinctief dat het morele doel achter het gebruik van de jurk voorrang heeft boven het fysieke doel. Vandaar het idee dat de mens zou moeten toevlucht te kleden om zijn geslachtsdelen te dekken gaat vooraf aan de vermelding van de jurk als een middel om bescherming en versiering voor het menselijk lichaam. In dit verband man is heel anders van dieren, Met betrekking tot de laatste, de natuurlijke bedekking die is verleend dient om hen te beschermen tegen andere extreme weersomstandigheden en ook om hun lichaam te verfraaien. Echter, dat de natuurlijke dekking is helemaal los van het doel van het verbergen van hun seksuele organen. De blootstelling van die organen is niet een kwestie van schaamte voor hen en dus ook de aard is helemaal verstoken van de drang om ze te bedekken. Echter, als de mannen viel ten prooi aan satanische invloeden, ontwikkelden ze een valse en ongezonde opvatting over de functie van de jurk. Ze werden geleid om te geloven dat de functie van de jurk voor de mens is niet anders dan die voor de dieren, te weten., Om hen te beschermen tegen andere extreme weersomstandigheden en om ze aantrekkelijk uitzien. Als voor het verbergen van de prive-delen van het lichaam, is het belang van die functie werd gekleineerd. Voor mannen zijn misleid te geloven dat hun prive-delen zijn in feite, net als andere organen van hun lichaam. Zoals in het geval van dieren, is er weinig behoefte aan mensen om hun geslachtsorganen te verbergen.
Ten derde, de Koran benadrukt dat het niet genoeg voor de jurk aan de geslachtsdelen te dekken en om bescherming en versiering aan het menselijk lichaam. Man’s jurk moet de jurk van vroomheid worden. Dit betekent dat een man jurk moet zijn geslachtsdelen te verbergen. Het moet ook leiden een man redelijk toonbaar – de jurk die niet te shabby en goedkoop, noch overdreven dure en extravagante in verhouding tot zijn financiële draagkracht. Evenmin mogen kleden klap van trots of hoogmoed, of duidelijk te maken dat pathologische mentale toestand waarin de mannen de voorkeur geven karakteristieke vrouwelijke jurken en vice versa: of dat de mensen die behoren tot een natie na te bootsen mensen uit andere landen om hen te lijken, waardoor wij een levend symbool van collectieve vernedering en vernedering. De Koran ideaal kan alleen bereikt worden door degenen die echt geloven in de profeten en oprecht proberen om Gods leiding te volgen. Want zodra de man besluit te verwerpen God’s Guidance, Satan neemt zijn patronage en door een of andere manier slaagt erin om hem te leiden naar dwaling na fout.
Ten vierde, de kwestie van de jurk is een van de vele tekenen van God, die zichtbaar is vrijwel over de hele wereld. Als de feiten hierboven genoemde zorgvuldig worden beschouwd als het zal worden duidelijk over waarom jurk is een belangrijk teken van God.

وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون) 07:28 (
(07:28) En wanneer deze mensen een onfatsoenlijke daad begaan, zeggen zij: “Wij vonden dat onze vaderen dat te doen, en Allah heeft bevolen het op ons. * 17 Zeg: “Voorzeker, Allah nooit onfatsoenlijkheid beveelt. * 18 Zeg je dingen met betrekking tot Allah dat je niet weet? ‘
* 17. Dit verwijst naar de pre-islamitische Arabische praktijk van rondgang rond de Ka’bah in schril naaktheid. De mensen van het denken die dag dat naaktheid tijdens de rondgang was opgelegd door God.
* 18. De eenvoudige en beknopte Koran verklaring dat ‘nooit Allah elke gelast, onfatsoenlijkheid “(vers 29) staat als de overweldigende argument tegen vele valse overtuigingen die werden vermaakt door de mensen van Arabië. Voor een vollediger waardering van dit argument de volgende punten moeten in gedachten worden gehouden:
Ten eerste, dat de mensen van Arabië volledig gestripte zich tijdens het uitvoeren van bepaalde religieuze riten, omdat ze denken dat het zo was opgelegd. Maar aan de andere kant waren ze het erover eens dat naaktheid was een beschamende zaak, zodat er geen Arabische van een vast ooit zou kunnen goedkeuren van het optreden naakt in een respectabele montage of markt-plaats.
Ten tweede, ondanks hun reservering over naaktheid, ze totaal strippeel zich tijdens het uitvoeren van bepaalde religieuze riten, op grond dat de religie van God was. Vandaar dat er niets aanstootgevend over het uitvoeren van een religieuze daad in een staat van naaktheid voor God had opgelegd, zodat ze ten aanzien van de uitvoering van die rite. Hier is de koran confronteert hen met een duidelijke vraag: Hoe kunnen ze geloven dat God hen kon om iets wat naaktheid en die zij weten dat ze inherent schandelijk gaat doen? Wat is gesuggereerd, is dat God niet kon commando ze onfatsoenlijkheid te plegen, en als hun religie bevat elementen van onfatsoenlijkheid dan is dit positief bewijs van haar niet van God.

 

Advertisements
This entry was posted in German. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s